Jak probíhá exekuce? Exekuční řízení na majetek a výplatu

Jak probíhá exekuce? Exekuční rížení

Ve chvíli, kdy přichází exekuční návrh soudnímu exekutorovi, se zahájí exekuční řízení. §38 EŘ stanovuje, že exekuční návrh musí obsahovat náležitosti, které se do exekučního návrhu zapisují pověřeným soudním exekutorem.

Exekuční titul musí být přiložený ke každému exekučnímu návrhu a to v originále nebo v ověřené kopii. Soudní exekutor provede kontrolu exekučního návrhu, jakmile je kontrola hotová, pošle soudní exekutor žádost o pověření k soudu.

Exekuce je zlo, které umí být velice tvrdé na dlužníky

Splnění všech předpokladů, které stanovuje zákon, znamená, že soud do 15 dní pověří exekutora. Pověření není rozhodnutí, tudíž se nedoručuje, pokud tedy jste účastníkem exekučního řízení, myslete na to. Zamítnutí či odmítnutí návrhu na exekuční řízení může požadovat soud po exekutorovi, jestliže nejsou řádně splněné předpoklady a náležitosti. Soudní exekutor tak přímo podléhá soudu. Soudní exekutor zasílá povinně vyrozumění o zahájení exekuce do patnácti dní od doručení pověření a to ve chvíli, kdy je dobře ukončená první fáze.

Soudní exekutor kromě vyrozumění zasílá také výzvu k dobrovolnému splnění povinností a také kopii exekučního titulu. Od doručení všech dokumentů máte 30 denní lhůtu, která je pro toho, kdo čelí exekučnímu řízení k dobrovolnému splnění povinností, můžete také podat návrh na zastavení s odkladným účinkem. Generální inhibitorium, to vzniká ihned při doručení vyrozumění. To je období, které je specifikováno zákazem jakéhokoliv nakládání s majetkem a to i s nemovitostmi a s majetkem, který je společný obou manželů. Nepoměr mezi majetkem a vymáhanou povinností může zapříčinit, že soudní exekutor rozhodne že, generální inhibitorium se vztahuje jenom k části majetku.

Exekuce začíná ve chvíli, kdy obdržíte vyrozumění o zahájení exekuce. Exekutor provádí různé úkony rychle a účelně a tak dojde k vymožení celé pohledávky. Způsob, jakým bude exekuce provedena, je jenom na exekutorovi. Exekuční příkaz používá hlavně soudní exekutor. Exekuční příkaz je popsán v exekučním řádu. Když dojde k vymožení celé pohledávky, exekuční řízení je skončeno. Soudní exekutor obeznámí s koncem exekučního řízení všechny orgány a osoby, které se exekučního řízení zúčastnili.

Ukončení nastává také tehdy, když je vyloučen soudní exekutor soudem, změnou soudního exekutora, zastavením exekuce soudním exekutorem nebo taky soudcem či soud rozhodne o spojení exekučních řízení.

Jak probíhá exekuční řízení

1) Začíná dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi – návrh podává oprávněný vykonavatel, kterému vznikl dluh a příslušná osoba s exekučním titulem

2) Exekutor požádá exekuční soud o pověření a zažádá o provedení exekuce – soud vydá usnesení o nařízení exekuce a bude přidělen exekuční správce

3) Usnesení o nařízení exekuce soud doručuje exekutorovi

4) Exekutor začíná vykonávat exekuční řízena na majetku – Začíná postihovat účty dlužníka, v případě zaměstnanosti, zasílá oprávnění o stahování částky z platu a případě, že stále dlužník nesplácí, je exekutorovi i možno zabavit majetek.

5) Exekuční řízení je ukončeno:
a) vymožením
b) na návrh oprávněného
c) z důvodu nemajetnosti

Jak probíhá exekuce? Exekuční řízení na majetek a výplatu
4.5 (90.91%) 11 Hlasuj
2017-04-08T11:58:02+00:00