Co je to lichva?

Lichva je asi nejčastěji známa jako půjčování peněz s velmi vysokým úrokem. Tyto peníze poskytují pochybní poskytovatelé, kteří nabízejí služby za pomoci internetu, novin, papírových letáků, nástěnek v obchodech a podobně. Nemusí jít přímo o lichvu a i přesto pro vás tato půjčka nebude to pravé. Doporučujeme, pokud to jen trošku jde, si peníze vůbec nepůjčovat. Pokud i tak chcete, pučte si v bance.

Jak se pozná lichva?

Když se jedná o lichvu, vždycky se objevují dva znaky. Prvním znakem je hrubý nepoměr vzájemného plnění. Nejčastěji se to objevuje jako značně vysoký úrok. Jaká výše úroku musí být, aby to byl hrubý nepoměr? To jednoduše nejde říci. Zákon totiž nemá žádnou konkrétní hranici. Soudy zkoumají každý případ zvlášť a kromě toho, jak vysoký úrok je, přihlížejí k řadě dalších okolností. Jistým pomocníkem může být banka, tedy výše jejího úroku. Hrubý nepoměr vzájemného plnění může být například to, kdy úroky uvedené ve smlouvě přesahují dvojnásobný úroky, které by požadovali banky. V momentě, kdy bude úrok čtyřnásobně přesažen, je to hrubý poměr bez pochyby.

Druhý znak, že se jedná o lichvu, je to, že se dlužník, když uzavíral smlouvu, nacházel ve stavu nezkušenosti, tísně, rozumové slabosti, lehkomyslnosti či rozrušení a věřitel, který mu půjčku poskytoval, o tom věděl. Jestliže se však dlužník nenachází v žádném z výše zmíněných stavů, nejde o lichvu! Soud navíc vyžaduje, aby dlužník tuto skutečnost dokázal.

Jednotlivé stavy jsou popisovány takto:

Rozumová slabost je chápána jako neschopnost rozpoznat a následně myšlenkově zpracovat hodnotu vzájemného plnění. Příčinou jsou například psychické nebo duševní poruchy, opožděný vývoj, který se projevuje jako neschopnost logického myšlení nebo také nedostatek intelektu.

Tísní je myšlena mimořádně tíživá situace poškozeného, nebo i jiné osoby. Tuto tíseň jiné osoby cítí poškozený jako tíseň vlastní. Je vyvolána naléhavou potřebou, kterou poškozeny nemůže vlastními silami plně uspokojit. Jedná se často o finanční potíže, kdy při nesplacení dluhu může mít velký vliv na majetkové poměry poškozeného.

Nezkušenost se objevuje nejčastěji u osob, které jsou nízkého či vysokého věku. Jedná se zejména o neznalost obvyklých cen a také obchodního prostředí.

Lehkomyslnost je popisována jako nereální uvážení situace, poškozený si dost dobře neuvědomuje dosah všech důsledků, které způsobuje svým jednáním. Příčina je často nedostatek informací o rizicích, které jsou spojené s rozhodnutím.

Rozrušení bývá prudké hnutí mysli, které je vyvoláno ihned po předcházející události. Poškozeného tato událost zasáhne tolik, že není schopen plnohodnotně zvážit hodnotu vzájemného plnění. Událost může být například úmrtí v rodině.

Důsledky uzavření smlouvy s lichvářem?

Jestliže se splní oba znaky, je to lichevní smlouva. Ta je už od počátku neplatná a to zejména kvůli rozporu s dobrými mravy. V takovémto případě si obě strany musí vrátit všechna plnění, která si na základě smlouvy poskytly. Věřitel pak nemá žádné právo po dlužníkovi vymáhat úroky a jakkoliv ho pokutovat. Není-li splněn jeden ze znaků, o lichvu zde nejde a smlouva bude asi dál platná.

Nejzávažnější případy lichvy mohou být dokonce trestným činem a za ně hrozí věřiteli až test odnětí svobody. Musí však být splněny oba znaky. V takovémto případě by výše úroku musela být minimálně 70% ročně z půjčené částky. Dokazování skutečnosti, že se dlužník nacházel v některém z výše uvedených stavů a že o tom věděl věřitel, je o něco náročnější.

RPSN, smluvní pokuta, úrok z prodlení co to je?

Úrok však není jediné měřítko nepoměru u vzájemného plnění. Dlužníkovi však více řekne RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, ta je vyšší než úrok. A to kvůli tomu, že obsahuje také poplatky, které jsou s půjčkou spjaty. V RPSN však nejsou zahrnuté sankce za porušení smlouvy. Ty jsou známy jako úrok z prodlení a smluvní pokuta.

Jestliže není dluh splacen však, vedle běžného úroku má věřitel ze zákona nárok na úrok z prodlení a výši stanoví právní předpisy. Momentálně je výše úroku z prodlení 7,05% ročně z částky, kterou dlužíte. Výše úroku se mění každé pololetí a má na to vliv repo sazby České národní banky.

Ve smlouvě musí být sjednaná smluvní pokuta. Maximální výše v zákoně není, nicméně lze říci že 0,5% denně je ještě v pořádku, 1% denně už nikoliv. 10,5% denně je hodně (když dlužíte 100.000,- tak jen smluvní pokuta za týden je 3500,-). Proto je důležité pečlivě číst smlouvy, zvláště pak části, které se týkají smluvních pokut! Když není smluvní pokuta zavedena ve smlouvě, nárok na zaplacení věřiteli nevzniká.

Kdo posuzuje, zdali je to opravdu lichva?

Pojmete-li podezření, že je vaše smlouva lichevní, není to výzva k tomu, abyste přestali platit. Jestliže bude váš úsudek mylný, bude to mít katastrofální následky. Jestli je smlouva lichevní nebo není, rozhoduje soud. Od druhé poloviny roku 2011 může také rozhodovat finanční arbitr, pokud se jedná o spory ohledně spotřebitelských půjček. Finanční arbitr disponuje bezplatností, rychlém vyřízení a neformálnosti. Myslíte si, že jste obětí lichváře?

Co je to lichva?
Zanechte hodnocení
2015-01-11T09:00:59+00:00

Přidat komentář nebo zkušenost

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.